Delticom AG - Algemene voorwaarden 01.02.2017

§ 1 Afsluiten van het contract/ de bestelprocedure

Met behulp van ons internetportaal kunt u de daar vermelde goederen via het internetformulier of per fax of telefoon bestellen. In zoverre u de gevraagde informatie in de bestelprocedure meegedeeld en de bestelling verstuurd hebt, geeft u ons een bindend contract, Bestelling via telefoon, fax en internet hebben hierbij een zelfde rechtsgeldigheid. Met de bestelling verklaart u zich akkoord de Algemene voorwaarden te aanvaarden en de bestelde goederen te willen verwerven. Wij zullen de toegang tot uw gegevens bevestigen door middel van een inkomende bevestiging, deze bevestiging is geen aanvaarding van de bestelling. Het contract wordt met de ontvangst van de goederen door uw goedkeuring werkzaam, ten laatste echter na afloop van de 14 dagen durende termijn van recht van teruggave.

§ 2 Algemene Lever- en betalingsvoorwaarden

Informatie over de verpakking- en verzendkosten vindt u in de lever- en betalingsvoorwaarden in het desbetreffende internetportaal. Voor leveringen in het buitenland behouden wij ons het recht voor, de keuze van betalingsmogelijkheden eventueel te beperken.

§ 3 Teruggavemogelijkheden

U kunt uw contractuele verklaring binnen de twee weken zonder opgaaf van reden in tekstformaat herroepen (per mail, via fax). De termijn begint ten vroegste te lopen bij de ontvangst van de goederen. Om de teruggavetermijn te garanderen volstaat het, de teruggave of de goederen tijdig terug te sturen. De teruggave moet gericht worden aan:

E-mail: autobanden@delti.com of Telefoon: 0208903697
Adres: Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Duitsland

In het kader van uw teruggaveverklaring verzoeken wij u ons vrijwillig de reden van uw teruggave op te geven. Wij zullen andere informatie opnemen die voor een snelle en doeltreffende verwerking noodzakelijk is. Om u het terugsturen zo gemakkelijk mogelijk te maken, halen wij de goederen bij u op en betalen wij het factuurbedrag terug op de bankrekening die u ons opgegeven heeft. U hoeft dus geen goederen naar de administratieve zetel in Hannover te sturen. (Het is wettelijk voorzien dit adres op te geven).

§ 4 Wettelijke gevolgen van de teruggave

In geval van wettelijke teruggave moeten de door beide zijden ontvangen prestaties en voordelen (bijvoorbeeld rente) teruggegeven worden. Wanneer u de ontvangen prestatie slechts gedeeltelijk of helemaal niet kunt teruggeven of slechts in verslechterde toestand, moet u ons de waardevermindering vergoeden. Bij het overlaten van zaken geldt dit niet, wanneer de verslechtering uitsluitend kon worden vastgesteld na een controle in de winkel. Voor het overige kunt u die vergoeding voor waardevermindering vermijden, door de zaak niet als eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten wat de waarde ervan vermindert. Zowel de goederen die als pakje kunnen worden verstuurd, als de goederen die dat niet kunnen, worden bij u opgehaald. De kosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening, wanneer het geleverde overeenstemt met het bestelde en wanneer de prijs van de terug te sturen goederen niet hoger ligt dan Euro 40.

-Einde van de teruggave-instructies

§ 5 Ons aanbod voor terugname gedurende 30 dagen

Wij willen graag dat u tevreden bent over alle leveringen. Daarom hebt u ook het recht om gedurende 30 dagen na de koop alle goederen die u bij ons gekocht hebt, weer terug te sturen. Deze toezegging overstijgt de wettelijke bepalingen die u een teruggaverecht van twee weken na ontvangst van de goederen garanderen. Vallen niet onder het teruggaverecht en ook niet onder de wettelijke teruggavemogelijkheid krachtens artikel 312 BGB: leveringen van goederen die naar wens en op aangeven van de klant gemaakt werden. Hieronder vallen onder andere volledige wielen, die wij individueel voor elke klant maken. De retourzending van complete wiel sets volgt op eigen verantwoording en verplicht Delticom tot niets. De retourzending vindt plaats tegen betaling van de afgesproken verwerkingskosten door de klant. Deze bedragen standaard EUR 120.

Ons aanbod om de goederen weer terug te nemen slaat echter niet op de verzendkosten. Dat betekent dat wij bij contracten met verbruikers, die na het aflopen van de wettelijke teruggavetermijn, herroepen worden (van de 15de tot de 30ste dag) een forfaitair bedrag voor verzendkosten aanrekenen. In principe zijn de verzendkosten voor rekening van de ondernemers. Meer informatie, vooral in verband met de hoogte van de verzendkosten en ons terugnameaanbod gedurende 30 dagen vindt u op het desbetreffende internetportaal.

Gelieve onze transportverpakking te gebruiken. Bescherm de goederen tegen beschadigingen. Banden moeten goed schoon gemaakt worden voor het transport en moeten telkens per twee gebundeld worden. Beveilig vooral de volledige wielen aan de achter- en de voorkant met voldoende karton en verpakkingsmateriaal. Bij beschadiging door onoordeelkundig gebruik behouden wij ons het recht voor schadevergoeding te eisen. De transportfirma's zullen enkel goederen aanvaarden die voldoende verpakt werden.

Klachtenprocedure:

De EU heeft een online portal opgezet om ontevreden klanten te helpen. Voor klachten over goederen of diensten die u van ons hebt gekocht via het internet, kunt u een neutraal geschillenregelingcentrum vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr om een oplossing te vinden buiten de rechtbank om. Houd er rekening mee dat voor sommige industrieën en in sommige landen er momenteel geen geschillenbeslechtingscentra zijn (vanaf 2017/02/01). Daarom is het misschien zo dat u, als consument, niet in staat bent om deze site te gebruiken om geschillen met ons in deze landen op te lossen. Voor meer informatie kunt u terecht op het EU online portaal. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten klachtkantoor. Toch zijn we over het algemeen bereid om deel te nemen aan een geschillenregelingsprocedure voor een consumenten klachtkantoor. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met info@delti.com.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendomsrecht voor alle door ons geleverde goederen voor, tot alle vorderingen tegen u of tegen diegene die de goederen aangenomen heeft, voldaan werden. Dit geldt ook voor toekomstige vorderingen. Voor het claimen van ons eigendomsvoorbehoud hebben wij het recht om teruggave van het artikel te vragen zonder enig recht van terughouding, tenzij het om rechtsgeldig vastgestelde of onbetwiste tegenvorderingen gaat

§ 7 Aansprakelijkheid betreffende gebreken voor onze internetportalen

De internetpagina's worden in de door ons goedgekeurde vorm aangeboden. Wij garanderen niet, dat de internetportalen aan uw vereisten voldoen en op elk ogenblik, zonder enige onderbreking, tijdig, veilig en zonder fouten ter beschikking staan. Het gebruik van de internetportalen gebeurt op eigen risico; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de resultaten van het gebruik van het internetportaal noch voor de juistheid van de informatie die u verkrijgt via het internetportaal.

§ 8 Bescherming geestelijk eigendom

De teksten, foto's, sounds, grafieken, animaties en video's en hun verordening op onze websites zijn onderworpen aan de bescherming van de wet op de auteursrechten en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd of gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Enkele van onze websites bevatten trouwens foto's die onderworpen zijn aan de wet op de auteursrechten van derden. In zoverre niet anders wordt aangegeven, zijn alle merktekens op onze website gedeponeerde handelsmerken. Onze websites geven geen licentie voor het gebruik van ons geestelijk eigendom noch voor dat van derden.

§ 9 Informatieplicht

Bij de aanmelding moet u uw persoonsgegevens opgeven; deze gegevens die bij een bestelling gevraagd worden, zullen wij voor u opslaan. Natuurlijk kunt u deze gegevens bij de bestelling of later via \x{0082}mijn bestellingen" of \x{0082}contact" (afhankelijk van het internetportaal) wijzigen. Na de aanmelding krijgt u een wachtwoord en een benaming voor uw account. U moet ervoor zorgen dat het wachtwoord en het account niet voor derden toegankelijk wordt gemaakt. U bent verplicht Delticom onverwijld op de hoogte te brengen van elk misbruik van uw wachtwoord of account. Beide contracterende partijen kunnen uw account op elk ogenblik zonder opgaaf van redenen opzeggen. In dit geval zal Delticom uw account en alle opgeslagen gegevens stilleggen of wissen.

§ 10 Forum

Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De toepassing van de VN-Kooprecht (verdragen over internationale verkoop van goederen d.d. 11.04.1980) is uitgesloten.

mobilemech.be - een aanbieding van Delticom AG 18.07.2024 08:34