Verklaring inzake gegevensbescherming

I. Algemeen

1. Informatie over de verzameling van persoonlijke gegevens

Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bijv. naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

Verantwoordelijke volgens art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) is Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Duitsland, Telefoon: 49(0)511-87989280, E-Mail: info@delti.com, Website: https://www.mobilemech.be/  (zie ons impressum). Onze gevolmachtigde voor gegevensbescherming is te bereiken op datenschutz@delti.com of ons postadres, met de toevoeging „de gevolmachtigde voor gegevensbescherming".

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Het gebruik van onze websitefuncties is in principe mogelijk zonder de verwerking van persoonlijke gegevens. Voor de technisch door u doorgegeven (persoonlijke) gegevens zie de overeenkomstige toelichtingen. Indien we voor bepaalde functies van ons aanbod willen teruggrijpen op gevolmachtigde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder gedetailleerd over de betreffende ontwikkelingen informeren. Tot slot vermelden we ook de vastgestelde criteria van de duur van de gegevensopslag.

2. Doelen en wettelijke basis van de verwerking

Voor zover niet anders beschreven of verduidelijkt is het doel van onze gegevensverwerking de vervolging van onze eigen zakelijke doeleinden.

Wij gebruiken verschillende wettelijke bases voor de verwerking van gegevens.

 • Indien u ons toestemming geeft voor bepaalde verwerkingsprocessen van persoonlijke gegevens, dan vormt art. 6 I lid a DSGVO de wettelijke basis (hierna ook aangeduid als „toestemming").
 • Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst waarvan de betreffende persoon een (mogelijke) contractant is, bijv. als u bij ons informatie vraagt over producten en/of goederen bestelt en de gegevensverwerking voor de levering van de goederen noodzakelijk is, vormt art. 6 I lid b DSGVO de wettelijke basis (hierna ook alleen „Nakoming van een overeenkomst" genoemd).
 • Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is voor het nakomen van een wettelijke verplichting, bijv. voor het nakomen van de verplichting om fiscale archieven op te zetten, vormt art. 6I lid c DSGVO de wettelijke basis.
 • Indien de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is voor de bescherming van vitale belangen van de betroffen persoon of een andere natuurlijke persoon, bijv. als een bezoeker van een van onze magazijnen gewond raakt en zijn gegevens aan een arts en/of ziekenhuis doorgegeven dienen te worden, vormt art. 6 I lid d DSGVO de wettelijke basis.
 • Het gebruik van persoonlijke gegevens kan volgens art. 6 I lid f DSGVO volgens de wet op de gegevensbescherming toegestaan worden indien dit voor de handhaving van een rechtmatige interesse van onze dochteronderneming of een derde partij vereist is, voor zover de interesses, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betreffende persoon niet zwaarder wegen (hierna ook „afweging interesses" genoemd). Wij beschouwen de uitvoering van onze economische activiteit ten gunste van de waarborging van de arbeidsplaatsen van onze medewerkers en het welzijn van onze aandeelhouders als ons fundamenteel gewettigd interesse. Dit wordt ook gedekt door de door de Europese wetgever nadrukkelijk beschreven gerechtvaardigde belangen van bedrijven. Er is sprake van gewettigde belangen indien de betreffende persoon en het bedrijf zich in een klantenrelatie bevinden (overweging 47 zin 2 van de DSGVO) of indien er persoonlijke gegevens ten gunste van directe reclame worden verwerkt.

3. Uw rechten

U hebt tegenover ons de volgende rechten aangaande de u betreffende persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of schrappen,
 • Recht op beperking van het gebruik,
 • Recht op protest tegen het gebruik,
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Bovendien hebt u het recht om bij een wettelijke instantie voor gegevensbescherming bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons. Uw rechten zijn in het derde hoofdstuk van de DSGVO geregeld.

4. Handhaving van een geautomatiseerde besluitvorming

U kunt uw bestelling ook achteraf betalen. We maken u erop attent dat we bij de keuze van deze betaalmethode een beoordeling van het kredietrisico op basis van mathematisch-statistische methodes bij de Wirtschaftsauskunftei CEG Creditreform Boniversum GmbH, 41460 Neuss uitvoeren (Scoring). Daarvoor worden de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de kredietwaardigheidscontrole [naam, geboortedatum, adres, bankgegevens], aan het bureau voor kredietwaardigheidsinformatie overgedragen, waarbij ook rekening wordt gehouden met uw adresgegevens. Het opvragen, opslaan en doorgeven van gegevens heeft dus ten doel om de kredietwaardigheid te controleren ter vermijding van wanbetaling, en op grond van art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. b DS-GVO en van Art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DS-GVO. Op basis van deze informatie wordt een statistische waarschijnlijkheid voor kredietverlies en dus ook uw solvabiliteit berekend. Indien de kredietwaardigheidscontrole positief uitvalt is een bestelling op rekening mogelijk. Indien de kredietwaardigheidscontrole negatief uitvalt is een bestelling op rekening niet mogelijk. De beslissing of een bestelling ook achteraf betaald kan worden, is alleen gebaseerd op een automatische beslissing van ons online winkelsysteem dat de door ons opgedragen economische controle uitvoert, en een extra handmatige controle van uw gegevens door een van onze medewerkers wordt niet uitgevoerd.

5. Protest of herroeping van het gebruik van uw gegevens

Indien u toestemming hebt gegeven voor gebruik van uw gegevens kunt u dit te allen tijde herroepen. Deze herroeping heeft invloed op de toelaatbaarheid van uw persoonlijke gegevens, nadat u dit tegenover ons hebt geuit.

U kunt bezwaar tegen het gebruik maken voor zover het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de afweging van interesses berust. Dit is het geval indien het gebruik niet vereist is voor de nakoming van een contract met u, wat door ons steeds na de navolgende omschrijving van de functies wordt beschreven. Bij het uitoefenen van zo‘n bezwaar vragen wij u om de reden waarom uw persoonlijke gegevens niet door ons gebruikt mogen worden. Indien u een gegronde reden hebt om bezwaar te maken, controleren we de situatie en zullen we het gebruik van de gegevens staken, aanpassen of u wijzen op onze verplichte, vertrouwelijke redenen op grond waarvan we uw gegevens gebruiken.

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met reclame en gegevensanalyse als doel. Over uw bezwaar tegen gebruik voor reclamedoeleinden kunt u via de onder punt 1 genoemde contactgegevens contact met ons opnemen.

6. Ontvangers en categorieën ontvangers van uw persoonlijke gegevens

Informatie over onze klanten is belangrijk voor ons en helpt ons om ons aanbod te optimaliseren. Wij geven informatie die we ontvangen hebben, uitsluitend door aan derden, en wel zoals hierna beschreven:

- Aan ons verbonden bedrijven: Delticom geeft persoonsgebonden gegevens (en gebruikersgegevens) voor opdrachtafhandeling door aan met ons verbonden bedrijven of hun dochtermaatschappijen. Deze ondernemingen zijn hetzij onderworpen aan de wet op de gegevensbescherming of volgen richtlijnen die minstens evenveel bescherming bieden als de wet op de gegevensbescherming.

- Dienstverleners: Wij geven daartoe opdracht aan andere bedrijven en individuen. Voorbeelden zijn o.a. Pakketten afleveren, versturen van brieven of e-mails, afhandelen van betalingen (credit card, automatische afschrijving en koop op rekening), bijwerken van klantenlijsten, analyse van onze gegevensbanken, maatregelen in verband met reclame en de klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie, die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren. Zij mogen die echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn ze verplicht de informatie conform deze verklaring van gegevensbescherming alsook de daarop betrekking hebbende wetten ter bescherming van gegevens te behandelen.

- Dienstverleners buiten de EU/EWR: Wij kunnen niet uitsluiten dat onze onderaannemers andere dienstverleners in andere landen inzetten. Wij verplichten alle dienstverleners volgens art. 28 Abs. 4 DSGVO om voldoende en passende garanties te geven, in de zin van art. 44 ff DSGVO (Doorgeven aan derden).

- Service "Predict"

Wij doen onze uiterste best om de service aan onze klanten te verbeteren en de aankoop tot aan de afname van de goederen klantvriendelijk, tijdbesparend en autonoom gestalte te geven. Wij bieden u vanaf nu bij de verzending van bij ons gekochte goederen in het binnenland de zogenaamde „Predict" service aan. U wordt eerst door onze dienstverlener via sms en/of e-mail geïnformeerd dat uw pakket onderweg is en dat de levering de volgende dag zal plaatsvinden. Indien deze dag goed uitkomt, hoeft u verder niets te doen. Indien de bezorgdag u niet past, hebt u verschillende opties die de ontvangst van de goederen voor u flexibeler, aangenamer en veiliger maken. Voor meer informatie zie www.dpd.com

- Nieuwsbrief/enquête: Wij bieden u de mogelijkheid om bijv. op onze nieuwsbrief te abonneren, op https://www.mobilemech.be/. Indien u deze aanbiedingen niet wilt ontvangen, kunt u zich bijv. Op https://www.mobilemech.be/ te allen tijde afmelden. Ook kunt u ons e-mailen op info@delti.com. Vanaf nu kunt u dit ook heel eenvoudig via uw gebruikersaccount "Mijn account" instellen.

Na elke bestelling kunt u aan een enquête deelnemen en ons toestemming geven om uw gegevens in het kader van marketingacties aan derden door te geven. Wij geven uw gegevens alleen door aan uitgekozen partners of sturen aanbiedingen in opdracht van andere ondernemingen, maar alleen wanneer u deze optie actief bevestigt. Voor zover dit gebeurt, krijgt het bedrijf noch uw naam noch uw adres in handen, noch andere gegevens aan de hand waarvan u zou kunnen worden geïdentificeerd. De enquête en de toelating om uw gegevens voor marketingdoeleinden door te geven aan derden, zijn niet aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat u de marketingenquête ook kunt invullen zonder dat u ons toestemming geeft om uw gegevens door te geven, of omgekeerd, mocht u dat wensen. De wettelijke basis is art. 6 Abs.1 lid a DSGVO ("Toestemming").

- Bescherming van Delticom en derden: Wij maken klantenaccounts en persoonsgegevens van onze klanten bekend wanneer we daartoe wettelijk worden verplicht, om onze algemene voorwaarden, dan wel andere overeenkomsten in praktijk te brengen of om onze rechten zowel als de rechten van onze klanten en die van derden te beschermen. Dat betekent dat er gegevensuitwisseling plaatsvindt met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het voorkomen of beperken van misbruik van kredietkaarten. Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk dat de bedrijven deze gegevens niet voor economische doeleinden ter beschikking krijgen; dit zou in tegenspraak zijn met de beschikkingen van de verklaring van de gegevensbescherming.

- Informatie ter verificatie van uw adres (controle van bezorgbaarheid) verkrijgen wij via de infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Voor dit doel geven wij de vereiste gegevens door aan het genoemde bedrijf (uw volledige naam, adresgegevens en eventueel uw geboortedatum). Dat bedrijf gebruikt genoemde gegevens ook voor verificatie van het adres resp. identiteitscontrole tegenover andere bedrijven, en voor navenante scoringtoepassingen. Scoring berekent, gebaseerd op mathematisch-statistische procedures, waarschijnlijkheidswaarden voor een bepaald toekomstig gedrag, en gebruikt hiervoor de passende gegevens. Rechtsbasis voor de gegevensverwerking vormt art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DSGVO ("Interessenafweging").

- Vrijwillig doorgeven van gegevens: Nadat een bestelling naar tevredenheid is afgehandeld kunt u vrijwillig aan een marktonderzoek meewerken zodat wij onze service aan u verder kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld: Nieuwsbrief verzenden voor samenwerkende bedrijven. De wettelijke basis is art. 6 Abs.1 lid a DSGVO ("Toestemming").

- Cessie van vordering (Factoring): Wij bieden de betaalwijze AfterPay van Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Duitsland, („AfterPay") aan. Indien u aan het eind van de bestelprocedure bij het afsluiten van uw aankoop kiest voor AfterPay als betaalmethode, dan worden de door u bij de bestelling opgegeven gegevens aan AfterPay overgedragen, bijv.: Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens (factuur- en afleveringsadres), e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, rekeninginformatie, creditcardgegevens (kaartnummer, CCV-code, geldigheidsdatum), incassogegevens (IBAN, BIC). Uw gegevens worden alleen na uw uitdrukkelijke toestemming aan AfterPay doorgegeven. De rechtsbasis voor het doorgeven van gegevens is art. 6 Abs.1 lid a DSGVO ("Toestemming"). Meer informatie over gegevensbescherming voor AfterPay: https://www.afterpay.de/datenschutz

7. Kriteria voor het opslaan van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens op grond van de in deze verklaring genoemde rechtsbasis en slaan persoonlijke gegevens op. Indien de gegevens routinematig niet meer nodig zijn voor het opstellen of de afwikkeling van een contract worden ze, na inachtneming van de termijn van de wettelijke bewaarplicht, gewist.

8. Verandering van de verklaring inzake gegevensbescherming Om wettelijke en/of bedrijfsorganisatorische redenen kunnen in de toekomst, ook op korte termijn, veranderingen resp. aanpassingen van onze verklaring inzake gegevensbescherming nodig zijn. Stel u altijd op de hoogte van de nieuwste versie van onze verklaring inzake gegevensbescherming.

II. Gebruik van gegevens in bepaalde gevallen

1. Verzamelen van persoonlijke gegevens bij bezoek van onze website

Bij alleen informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie doorgeeft, gebruiken we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan ons doorgeeft. Indien u onze website wilt bekijken gebruiken wij de volgende gegevens, die technisch voor ons nodig zijn om u onze website te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Verschil in tijdzone ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de overgedragen gegevens
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser
 • bedrijfssysteem en basis daarvan
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij gebruik van onze website ook de cookies van onze website op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de door u gebruikte browser worden opgeslagen en waardoor op de plek die de cookie bepaalt (in dit geval door ons) bepaalde informatie wordt geladen. Cookies kunnen geen programma‘s uitvoeren of virussen op uw computer zetten. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Rechtsbasis voor de gegevensverwerking vormt art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DSGVO ("Interessenafweging").

2. Contact

Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De op deze manier beschikbaar komende gegevens worden door ons gewist als bewaren niet meer nodig is, of het gebruik wordt beperkt indien er een wettelijke plicht bestaat om de gegevens te bewaren. Indien u klant bij ons bent en bijv. vragen hebt of klachten over uw bestelling, dan wordt de rechtsbasis van de gegevensverwerking gevormd door art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. b DSGVO ("Nakoming van een overeenkomst"). Indien u geen klant van ons bent, wordt de rechtsbasis gevormd door art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DSGVO ("Interessenafweging").

3. Verdere functies en aanbiedingen van onze website

Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we ook verschillende diensten aan die u, indien u daarin bent geïnteresseerd, kunt gebruiken. Daarvoor dient u meestal meer persoonlijke gegevens opgeven, die wij voor het leveren van de desbetreffende dienst gebruiken en waarvoor de hierboven genoemde principes voor gebruik van gegevens gelden.

Wij gebruiken externe dienstverleners voor een deel van het gebruik van uw gegevens. Deze zijn zorgvuldig door ons uitgekozen en gemachtigd en zijn verplicht zich aan onze aanwijzingen te houden.

Ook mogen wij uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als deelname aan acties, prijsvragen, het afsluiten van contracten of dergelijke diensten door ons in samenwerking met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover krijgt u bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens of hieronder bij de beschrijving van het aanbod. Voor zover onze dienstverlener of partner haar standplaats in een land buiten de EU heeft, informeren we u over de gevolgen daarvan in de omschrijving van het aanbod.

4. Gebruik van cookies

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en het functioneren hieronder worden verduidelijkt:

Transiënte cookies

Persistente cookies

Transiënte cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe behoren vooral de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-id op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser in een gemeenschappelijke sessie kunnen worden geordend. Daardoor kan uw computer worden herkend als u nog een keer op onze website terugkomt. De sessie-cookies worden gewist als u uitlogt of de browser afsluit.

Persistente cookies worden automatisch na een vooraf bepaalde periode gewist; die periode kan per cookie verschillen. U kunt de cookies op elk tijdstip bij de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen.

U kunt uw browser-instelling naar eigen wens configureren en bijv. het goedkeuren van third-party-cookies of alle cookies weigeren. We wijzen u erop dat u mogelijk dan niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Ook gebruiken wij cookies om u bij een volgend bezoek te kunnen identificeren, indien u over een account bij ons beschikt om de werkzaamheid van marketingmaatregelen te kunnen beoordelen, bijv. als u via een website van een bepaalde partner of via een bepaalde advertentie op onze website terechtkomt. Deze cookies worden tot 30 dagen lang opgeslagen.

De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd maar door uw Flash-plug-in. Ook gebruiken we HTML5 storage objects, die op uw apparaat worden gearchiveerd. Deze objecten slaan de benodigde gegevens op, onafhankelijk van de browser die u gebruikt, en hebben geen automatische einddatum. Wanneer u geen gebruik van Flash-cookies wenst te maken, dient u een passende add-on te installeren, bijv. „Better Privacy" voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u verhinderen door in uw browser de privémodus aan te zetten. Bovendien raden wij u aan uw cookies en de browsergeschiedenis regelmatig handmatig te wissen.

5. Gebruik van onze webshop

Als u iets in onze webshop wilt bestellen is het voor het afsluiten van het contract vereist dat u uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer) opgeeft, die we voor de afwikkeling van uw bestelling nodig hebben. De voor de afwikkeling van de contracten vereiste verplichte informatie is afzonderlijk gemarkeerd, overige informatie is vrijwillig. De door u ingevulde gegevens gebruiken wij voor de afwikkeling van uw bestelling. Voor dat doel kunnen we uw betalingsgegevens aan onze bank doorgeven. De rechtsbasis hiervoor wordt gevormd door art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. b DSGVO ("Nakoming van een overeenkomst").

U kunt vrijwillig een account openen, waarvan wij uw volgende gegevens voor toekomstige aankopen, uw informatie over eerdere en lopende bestellingen en uw interactie met Delticom kunnen opslaan:

Uw hierboven genoemde klantgegevens

Overzicht van uw afgesloten en lopende bestellingen bij Delticom, met opgave van bestelnummer, merk, artikelomschrijving, profiel, dimensie, aantal, besteldatum, leveringstermijn, status van de levering, details enz.

De laatste keer dat u hebt ingelogd, met datum, dag en tijdstip worden gegeven.

De prijs van uw bestelling, factuuradres, leveringsadres, verloop van uw bestelling, informatie over beëindiging en status enz.

Bij het opstellen van een account onder „mijn account" worden de door u opgegeven gegevens herroepbaar opgeslagen. Alle verdere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u altijd wissen in uw account. De rechtsbasis voor het gebruik wordt gevormd door art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DSGVO ("Interessenafweging").

We kunnen bovendien de door u opgegeven gegevens gebruiken om u informatie te verschaffen over meer interessante producten uit ons portfolio, of u e-mails te sturen met technische informatie.

Wij zijn handelsrechtelijk en belastingrechtelijk verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. Wij beperken echter ons gebruik, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt voor de wettelijke verplichtingen.

Om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens - en dan in het bijzonder uw financiële gegevens - in onbevoegde handen komen, wordt de bestelprocedure versleuteld.

6. Gebruik van social media

Wij gebruiken op het ogenblik de volgende social media plug ins: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Daarbij gebruiken we de zgn. twee-kliks-oplossing. Dat wil zeggen: als u op onze website komt, worden in principe geen persoonlijke gegevens aan de aanbieder van de plug-ins doorgegeven. De aanbieders van de plug-ins zijn te herkennen aan hun logo. Wij geven u de mogelijkheid om via de button rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het markeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de bijbehorende website van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de in deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Als het om Facebook gaat, wordt het IP-adres volgens de verklaring van de aanbieder in Duitsland onmiddellijk na het oproepen geanonimiseerd. Door de activering van de plug-in worden dus persoonlijke gegevens van u aan de desbetreffende plug-in-aanbieder doorgegeven en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Omdat de plug-in-aanbieder de gegevens vooral met behulp van cookies verzamelt, raden wij u aan om voor het aanklikken van het grijs gemaakte hokje via de beveiligingsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.

Wij hebben noch invloed op de ingevoerde data, noch zijn ons de volle omvang van het gebruik van de gegevens, de doelen van dat gebruik en de duur van de opslag van de gegevens bekend. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de ingevoerde data.

De plug-in-aanbieder slaat de informatie die over u is opgevraagd als gebruikersprofiel op en gebruikt deze alleen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op de vraag afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt vooral plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) om op de vraag afgestemde reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U kunt bezwaar maken tegen de opstelling van deze gebruikersprofielen. Daarvoor dient u zich aan de aanbieder van de betreffende plug-in te wenden. Wij bieden u via die plug-ins de mogelijkheid om interactie te hebben met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. De rechtsbasis voor het gebruik wordt gevormd door art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DSGVO ("Interessenafweging").

Het doorgeven van de gegevens geschiedt onafhankelijk van het feit of u een account bij de aanbieder van de plug-in hebt of daar hebt ingelogd. Als u bij de aanbieder van de plug-in hebt ingelogd, worden uw bij ons opgevraagde gegevens rechtstreeks toegevoegd aan het account dat u bij de aanbieder van de plug-in hebt. Als u de geactiveerde button bevestigt en bijv. de pagina koppelt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op op uw gebruikersaccount en deelt ze in het openbaar met uw contacten. Wij raden u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, maar vooral voor het activeren van een button, omdat u op die manier een plaatsing van uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt vermijden.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling door de aanbieder van de plug-in krijgt u in de volgende verklaring van gegevensbescherming van deze aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden tot het instellen van een bescherming voor uw privégegevens.

Adressen van de desbetreffende aanbieders van plug-ins en URL met hun aanwijzingen voor gegevensbescherming:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het opvragen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl  . Google heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, een dochteronderneming van Facebook Inc.. Informatie over gegevensbescherming: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, een dochteronderneming van Google LLC. Informatie over gegevensbescherming en het nakomen van het EU-US-Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

III. Webanalyse/op gebruikers gebaseerde online reclame

1. Gebruik van Google-Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. („Google"). Google Analytics gebruikt zog. „Cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie omtrent uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzenden van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Deze website gebruikt Google Analytics met de extention „_anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, en een verband met bepaalde personen kan daardoor worden uitgesloten. Voor zover de over u opgevraagde gegevens betrekking hebben op personen, worden deze dus onmiddellijk uitgesloten en de op personen betrekking hebbende gegevens daardoor verwijderd.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de opgevraagde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker op een interessantere manier ontwikkelen. Voor uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgebracht, heeft Google zich aan het EU-VS Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework De rechtsbasis voor het gebruik van Google Analytics wordt gevormd door art. 6 Abs. 1 S . 1lid. f DS-GVO.2

Informatie van de andere aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436\x{2009}1001. Gebruikersvoorwaarden:

https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html , en de verklaring inzake gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

Deze website gebruikt Google Analytics ook voor de analyse van bezoekersstromen van verschillende apparaten die via een gebruikers-id wordt uitgevoerd. U kunt in uw account onder :"Mijn gegevens", „Persoonlijke gegevens" de analyse van verschillende apparaten die u gebruikt deactiveren.

2. Adobe Analytics (Omniture)

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Adobe Analytics (Omniture) om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de opgevraagde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker op een interessantere manier ontwikkelen. Voor uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgebracht, heeft Google zich aan het EU-VS Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsbasis voor het gebruik van Google Analytics wordt gevormd door art. 6 Abs. 1 S . 1lid. f DS-GVO

Voor deze beoordeling worden cookies op uw computer opgeslagen. De op die manier opgevraagde informatie wordt op servers, ook in de VS, opgeslagen. Als u het opslaan van de cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze website dan eventueel niet volledig kunt gebruiken. Voorkomen van opslaan van cookies is mogelijk door de instelling in uw browser, of door de button „afmelden" op http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html  te gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics (Omniture) met de instellingen „Before Geo-Lookup: Replace visitor‘s last IP octet with 0" en „Obfuscate IP-Removed", waardoor uw ip-adres met het laatste octet wordt ingekort en door een algemeen ip-adres, dus een adres dat niet meer toegekend kan worden, wordt vervangen. Betrekking met bepaalde personen kan daarmee worden uitgesloten.

Informatie van de andere aanbieder: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; Verwijzing naar gegevensbescherming: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html 

3. Klantenevaluatie

We nemen op onze website klantenbeoordelingen op om het proces te optimaliseren en om onze klanten beter te leren kennen. Als evaluatieplatform gebruiken we hiervoor de aanbieder Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken. U kunt op Trustpilot vrijwillig een beoordeling geven. De wettelijke basis is art. 6 Abs.1 lid a DSGVO ("Toestemming"). Meer informatie over gegevensbescherming bij TrustPilot: http://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

4. Optimizely

We gebruiken de webanalyse-service „Optimizely" van Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, om ons reclameaanbod te verbeteren en verder te ontwikkelen. Daarvoor testen we enkele pagina‘s - bijvoorbeeld om de optimale plek van contents te bepalen - en om statistische gegevens te verzamelen. Hierbij worden geen persoonsgebonden gegevens verzameld. De informatie over gebruikersgedrag van deze website worden geanonimiseerd naar Optimizely in de VS gestuurd en daar op hun servers opgeslagen. De rechtsbasis voor het gebruik wordt gevormd door art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DSGVO ("Interessenafweging"). Informatie over gegevensbescherming bij Optimizely vindt u op: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/list. U kunt Optimizely deactiveren met de aanwijzingen onder deze link: https://www.optimizely.com/opt_out.

5. DoubleClick by Google

Voor deze website wordt ook nog steeds het online marketing tool DoubleClick by Google gebruikt. DoubleClick zet cookies in om voor de gebruiker relevante advertenties te tonen, de berichten over acties te verbeteren of om te vermijden dat een gebruiker dezelfde advertentie meerdere malen ziet. Met een cookie-id begrijpt Google welke advertenties naar welke browser worden geschakeld en op die manier kan worden verhinderd dat ze meerdere malen worden getoond. Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookies zogenaamde conversies begrijpen, die betrekking hebben op aanvragen voor advertenties. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Op grond van de ingezette marketing tools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit tool door Google worden opgevraagd en informeren u daarom naar ons eigen beste weten: Door de aansluiting op DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze aanwezigheid op internet hebt opgezocht of een van onze advertenties hebt aangeklikt. Indien u bij een van de diensten van Google bent geregistreerd, kan Google dit bezoek aan uw account toevoegen. Zelfs indien u niet bij Google staat geregistreerd of hebt ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw ip-adres achterhaalt en opslaat.

U kunt deelname aan dit tracking-proces op verschillende manieren verhinderen: a) door een overeenkomstige instelling van uw browser-software en wel voor de onderdrukking van cookies van derden, zodat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor conversion-tracking, door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein „www.googleadservice.com" worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist als u al uw cookies wist, c) door deactivering van de op interesses berustende advertenties van de aanbieder die een onderdeel vormen van de zelfreguleringscampagne „About Ads", via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies wist; d) door duurzame deactivering van uw browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval soms niet alle functies van deze aanbieding ten volle kunt gebruiken.

Rechtsbasis voor het gebruik van uw gegevens wordt gevormd door art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DS-GVO. Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op https://www.google.de/doubleclick  en http://support.google.com/adsense/answer/2839090 , en over gegevensbescherming door Google in het algemeen: https://www.google. de/intl/de/policies/privacy . U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org . Google heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Remarketing

Bovendien gebruiken wij Google Remarketing Hierbij gaat het om een procedure waarmee we u opnieuw willen aanspreken. Door deze toepassing kunnen wij u onze advertenties laten zien als u na het bezoek aan onze website verder gebruik maakt van het internet. Dit gebeurt door middel van in uw browser opgeslagen cookies, waarmee uw gebruikersgedrag bij uw bezoek aan verschillende websites door Google wordt opgevraagd en beoordeeld. Op die manier kan Google uw vorige bezoek aan onze website vaststellen. Een samenvoeging van de in het kader van remarketing opgevraagde gegevens met uw persoonlijke gegevens, die eventueel door Google worden opgeslagen, vindt volgens de uitspraken van Google niet plaats. Volgens Google worden vooral bij remarketing pseudoniemen gebruikt.

Rechtsbasis voor het gebruik van uw gegevens wordt gevormd door art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DS-GVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy  en https://services.google.com/sitestats/de.html . U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org . Google heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Re-targeting (Criteo)

Onze website gebruikt cookies/reclame-id‘s voor reclamedoeleinden. Daardoor kunnen wij onze advertenties op de websites van partners, apps en e-mails laten zien aan bezoekers die zich voor onze producten interesseren. Re-targeting-technologieën gebruiken cookies of id‘s van websites en tonen reclame gebaseerd op uw browse-verleden. Om deze op interesses gebaseerde reclame te weigeren kunt u de volgende websites bezoeken:

http://www.networkadvertising.org/choices

http://www.youronlinechoices.com/

We kunnen informatie uitwisselen als technische eigenschappen van uw aanmeldingsinformatie op onze website of ons CRM-systeem met betrouwbare reclamepartners uitwisselen. Daardoor kunnen uw apparaten en/of omgevingen worden verbonden en een naadloze gebruikerservaring met de door u gebruikte apparaten en omgevingen worden aangeboden. Meer details over deze verbindingsmogelijkheden kunt u vinden in de richtlijnen voor gegevensbescherming, die u op de hierboven genoemde platvormen of in de uitleg hieronder kunt vinden.

Rechtsbasis voor het gebruik van uw gegevens wordt gevormd door art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DSGVO ("Interessenafweging"). Gegevensbeschermingspolitiek van Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy 

7. Bing Ads (Conversion Tracking)

Wij gebruiken conversie-technologie van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Daarbij wordt door Microsoft een cookie op uw computer gezet indien u via een bing-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Microsoft en wij kunnen op die manier volgen of bezoekers van websites via advertenties op Bing op onze website terecht zijn gekomen en op een vooraf bepaalde doelpagina (conversie-site) terechtkomen. Wij zien alleen het aantal gebruikers die op een bing-advertentie geklikt hebben en daarna verder geleid zijn naar de conversie-site. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de bezoekers gedeeld. U kunt het hiervoor benodigde inzetten van een cookie afwijzen - per browser-instelling, die het automatische inzetten van cookies algemeen deactiveert. Rechtsbasis voor het gebruik van uw gegevens wordt gevormd door art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DSGVO ("Interessenafweging"). Meer informatie over gegevensbescherming en de ingezette cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft: http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Remarketing

Bovendien gebruiken wij Google Remarketing Hierbij gaat het om een procedure waarmee we u opnieuw willen aanspreken. Door deze toepassing kunnen wij u onze advertenties laten zien als u na het bezoek aan onze website verder gebruik maakt van het internet. Dit gebeurt door middel van in uw browser opgeslagen cookies, waarmee uw gebruikersgedrag bij uw bezoek aan verschillende websites door Microsoft wordt opgevraagd en beoordeeld. Op die manier kan Microsoft uw vorige bezoek aan onze website vaststellen. Een samenvoeging van de in het kader van remarketing opgevraagde gegevens met uw persoonlijke gegevens, die eventueel door Microsoft worden opgeslagen, vindt volgens de uitspraken van Microsoft niet plaats. Volgens Microsoft worden vooral bij remarketing pseudoniemen gebruikt.

8. The Trade Desk

Wij gebruiken targeting- en tracking-technologie van The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA - 9300, USA „Trade Desk). Voor marketingdoeleinden worden cookies altijd op uw computer gezet en in geanonimiseerde vorm over uw surfgedrag verzameld. Persoonlijke gegevens worden niet opgevraagd en verwerkt. The Trade Desk heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield unterworfen: https://www.privacyshield.gov/list. U kunt te allen tijde het gebruik van cookies stoppen door op http://www.adsrvr.org/ voor een cookie opt-out te kiezen. Meer informatie over Trade Deskvindt u op https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy 

9. Plattform161

Wij gebruiken targeting en tracking-technologie van het platform 161 B.V., Johan Huizingalaan 763a 4th floor, 1066 VH Amsterdam ("Platform161"). Voor marketingdoeleinden worden cookies altijd op uw computer gezet en informatie over uw surfgedrag verzameld om uw passende online reclame te kunnen tonen. U kunt te allen tijde het gebruik van cookies stoppen door op http://www.ads.creative-serving.com/opt-out voor een cookie opt-out te kiezen. Meer informatie over gegevensbescherming bij Platform161 vindt u op: https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/

10. Kupona

Wij gebruiken de targeting- en tracking-technologie KUPONA GmbH, Frankfurter Straße 8, D-36043 Fulda (Kupona), voor de optimale weergave van online-marketingcampagnes. Hiervoor verzamelt Kupona geanonimiseerde informatie en gegevens over het surfgedrag van de gebruikers, door middel van cookies. Na een op algoritmen gebaseerde analyse van het surfgedrag kan KUPONA ook op andere websites gerichte productaanbevelingen doen in de vorm van productspecifieke reclamebanners. Het gebruik van cookies dient daarbij alleen voor de optimalisering van de aanbieding, een persoonlijke identificatie van de gebruiker blijft uitgesloten, net als het gebruik en het doorgeven van de gegevens aan derden. Indien u toch bezwaar wilt maken tegen het gebruik van geanonimiseerde cookie-bestanden en de daarbij behorende analyse van uw surfgedrag, dan hebt u daartoe de mogelijkheid, op basis van de volgende pagina: Klik hier voor de pagina over gegevensbescherming. Link: https://www.kupona.de/datenschutz

11. Targeting (The ADEX)

Wij gebruiken de targeting- en tracking-technologie van The ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlin, Duitsland („The ADEX"). Hierdoor kan het gebruiksgedrag op onze website worden beoordeeld (bijv. bezochte websites, aangeklikte banners, zoekopdrachten), om reclame aan de hand van individuele gebruikersinteresses te optimaliseren. Daarvoor worden cookies, web beacons of dergelijke technologieën gebruikt. De daarbij opgevraagde gebruikersgegevens worden onder een pseudoniem opgeslagen. Uw om technische redenen ook opgevraagde ip-adres wordt dan compleet geanonimiseerd en niet voor het invoegen van reclame gebruikt. Meer informatie over gegevensbescherming bij The ADEX: http://de.theadex.com/company/privacy/ Indien u genoemde gegevensverwerking wilt voorkomen, dan kunt u de volgende opt-out-link gebruiken om de gegevensverwerking door The EADEX in het vervolg te voorkomen: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/.

12. Aanbieding van tegoedbonnen

Voor het kiezen van voor u actueel interessante aanbiedingen van tegoedbonnen worden de gegevens door ons van een pseudoniem voorzien en versleutelt de hashfunctie uw e-mailadres en uw ip-adres aan de Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DS-GVO. De hashfunctie van het e-mailadres wordt onder pseudoniem, met inachtneming van een eventueel beschikbaar protest tegen reclame door Sovendus gebruikt (art. 21 Abs.3, art. 6 Abs.1 lid. c DSGVO). Daarna wordt het ip-adres door Sovendus uitsluitend voor gegevensbeveiliging gebruikt en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DS-GVO. Bovendien geven wij voor afrekeningsdoeleinden bestelnummers, bestelwaarde met valuta, sessie-id, couponcode en tijdstempel aan Sovendus - allemaal onder pseudoniem. (art. 6 Abs. 1 S. 1 lid. f DS-GVO. Indien u geïnteresseerd bent in een tegoedbon van Sovendus, er geen bezwaar wordt gemaakt tegen uw e-mailadres en u op de alleen in dit geval getoonde tegoedbon-banner klikt, worden door ons uw adresgegevens, naam en e-mailadres (allemaal versleuteld) aan Sovendus doorgestuurd, ter voorbereiding van de tegoedbon (art. 6 Abs.1 lit. b, lid. f DSGVO). Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus kunt u vinden in de verwijzing naar de gegevensbescherming op de website, onder https://www.sovendus.de/datenschutz.

Stand mei 2018

mobilemech.be - een aanbieding van Delticom AG -0.5